4/18/2009

NANEMAKEN PENDIDIKAN AGAMI WONTEN ING KELUARGA

Bismilahirrohman nirrohim;
Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Bapak-ibu ingkang pantes sinuba ing sagunging pakurmatan
Poro rawuh, kakung sumowono putri ingkang sinumbo sinukerto.
Sedoyo rencang ingkang tansah kawulo tresnani.
Sepindah sedoyo pamuji syukur sumonggo tansah kito haturaken dumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT., awit saking sedoyo kanugrahan, arupi kewarasan ugi keslametan, sehinggo kito sedoyo saget makempal wonten ing pelenggahan meniko, kanthi mboten alangan soho rubedo.
Kaping kalihipun, sholawat soho salam mboten kesupen sumonggo tansah kito haturaken ugi dumateng junjungan kito, Nabi agung Muhammad SAW., ingkang sampun mbikak jembaripun mergi kesaenan, kanthi cemlorotipun cahyo agami.
Mugi-mugi kanthi sholawat puniko, kito sedoyo saget kerasuk umat ingkang dipun
paringi syafa’at wonten ing dinten kiamat sakmangke. Amin.

Bapak-ibu ingkang pantes sinuba ing sagunging pakurmatan
Obaing jaman wonten ing dunyo dumugi wekdal sakpuniko, ingkang aran dados jaman globalisasi, nyatanipun sampun ngasilaken kahanan ingkang benten, ing antawisipun jaman rumiyin pra-globalisasi kaliyan jaman sakpuniko.wujudipun arupi owahipun tatanan toto krami ugi pasrawungan utaminipun dumateng kalangan taruno bongso kito.
Saget kito persani bilih sak puniko kathah perkawis-perkawis ingkang tebih saking toto aturan: miras, narkoba, pasrawungan ingkang bebas ing antawasipun tiyang kakung lan estri, dumateng toto lampah ingkang mboten sae sanesipun. Pertondo-pertondo puniko anuduhaken bilih wonten satunggaling wucalan agami arupi toto aturan ingkang mboten dipun kawigatosaken, langkung-langkung dipun ugemi.

Bapak-ibu ingkang pantes sinuba ing sagunging pakurmatan
Kahanan-kahanan ingkang sampun kasebat puniko wau, sejatosipun dipun sebabaken dening media audiovisual utavi televisi, nyoto ageng pengaruhipun wonten ing gesang saben dintenipun. Tontonan ingkang dipun suguhake puniko nyoto –sekedik punopo kathah- paring piwucalan toto lampah ingkang sejatosipun perkawis puniko estu tebih saking piwucalan akhlak agami Islam. Kahanan puniko saget dipun persani saking tontonan ingkang awujud kekerasan, pornografi, pornoaksi ingkang kathah dipun minati dening kadang taruno tinimbang midangetaken piwulangan agami, langkung - langkung nindaaken piwulangan agami puniko ing lebete gesang. Keporo malah kadang taruno puniko wau langkung mituhu dumateng nasehat-nasehat ingkang dipun wedarken saking TV tinimbang nasehat tiyang sepuhipun piyambak.

Bapak-ibu ingkang pantes sinuba ing sagunging pakurmatan
Sejatosipun kito sedoyo sampun gadhah pepeling bilih wontenipun anak turun ingkang saget ndadosaken fitnah dumateng tiyang sepuhipun piyambak. Gusti Allah ingkang Moho Kuwaos, dawuh wonten ing pustoko suci al_qur’an serat at- Thaghabun ayat 14:
Artosipun: “He wong-wong kang podho iman, saktemene ing antarane bojo sira kabeh lan anak turun siro kebeh, ono kang bakal dadi musuh kanggo siro. Mulo podho ngati-ngatiyo siro kabeh tumrap bojo lan anak siro. Lan anak arikalane siro weneh ngapuro lan ora duko saktemene Allah Moho Welas lan Moho Asih”.
Ugi saking babakan puniko kito sedoyo dipun paringi pepeling supados njagi, ugi ngatos-ngatos anggenipun nggulowentah keluargo supados mboten kenging azab neroko. Allah ingkang Moho Kuwaos ugi sampun dawuh wonten ing pustoko suci al- Qur’an serat at-Tahrim ayat 6:
Artosipun: “He wong-wong kang podho iman, njogo siro kabeh tumrap awak-awaksiro ugo keluargo saking sikso neroko”.

Bapak-ibu ingkang pantes sinuba ing sagunging pakurmatan
Salah satunggaling coro kangge njagi keluargo kito nggih puniko mawi pendidikan ingkang dituju dumateng piwulangipun gusti Allah SWT.
Setunggal, nanemaken nilai-nilai agami tumrap lare-lare awit alitipun.
Nanemaken nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, nilai akhlak kedah pun tanem wiwit alit kanthi maringi piwucalan ngelmu kados ingkang sampun kasebat kolo wau. Lan mboten kalah pentingipun inggih puniko supados mbiasaken lare-lare anggenipun ngelampahi aktifitas-aktifitas islami wonten ing saben-saben (aspek) gesangipun.
Kalungguhan tiyang sepuh ing mriki inggih puniko paring tulodho tumrap larenipun. Kanthi nenemaken nilai-nilai agami puniko supados lare-lare saget memilah ugi memilih pundit prekawis ingkang halal lan pundit prekawis ingkang haram. Sehinggo lare-lare puniko mboten gampil anggenipun kabeto arus globalisasi ingkang sarat nilai-nilai materialisme, rasionalisme, hedonisme lan sanesipun. Kahanan keluargo ingkang sakinah lan (penuh diwarnai kehidupan Islami) ageng pengaruhipun tumrap kesahenan lare-lare.

Kaping kalehipun, nanemaken pentingipun ngelmu pengetahuan. Wonten ing gencaripun siaran TV swasta saget ndadosaken lare-lare males anggenipun mrantasi punopo ingkang dados kewajibanipun pelajar. Luwih-luwih anggenipun badhe ngembangaken ngilmu pengetahuan ingkang sak linuwih.
Awit saking puniko, nanemaken ngelmu pengetahuan kagem gesang wonten ing zaman puniko kedah dipun wiwiti awit alitipun, kanthi salah satunggaling coro mbudayaaken ndamel perpustakaan pribadi wonten ing dalemipun piyambak – piyambak sehinggo kanthi puniko sageto numbuhaken kanthi subur budaya maos kanthi tekun ngelmu-ngelmu pengetahuan tumerap putro wayah.

Kapeng tigo, nanemaken kedisiplinan. Sae meniko disiplin tumrap wekdal soho perilaku leres dipun tanemaken kagem putro wayah puniko. Disiplin tumrap nggunaaken wekdal wonten ing babagan ingkang migunani inggih puniko estu penting kagem sangu gesangipun. Kalungguhan tiyang sepuh ing mriki inggih puniko supados ngawasi kegiatan putronipun. Kedah wonten pembagiyan wekdal ingkang nyoto, kapan lare puniko sinau, kapan lare puniko dolan lan kapan wekdal sumening.
Awit saking naati lan ndereki jadwal puniko sehinggo saget kasil ingkang dados panjongko inggih puniko manungso ingkang migunani, inggih puniko manungso ingkang saget ngatur wekdal kagem kesahenan.

Kapeng sekawan, nanemaken kemandirian wiwit alit. Gesang wonten ing zaman globalisasi lan informasi ingkang kathah tantangan lan saingan puniko dipun betahaken kados keahlian, keterampilan khusus. Awit saking puniko lare-lare kedah dipun latih supados anggenipun terjun wonten ing madyaning masyarakat saged angadepi kanthi kekiatanipun piyambak.

Bapak-ibu ingkang pantes sinuba ing sagunging pakurmatan
Puniko wou mawarni-warni perkawis ingkang kedah pun lampahi anggenipun ndidik lare-lare wonten ing zaman globalisasi. Sejatosipun pendidikan tumrap lare-lare puniko katujuaken supados lare puniko anggadahi raos penggalih lan sageto nindaaken nilai-nilai agami kanthisaestu.
Sanesipun puniko lare-lare kedhah nguasani ngelmu pengetahuan kanthi saksaenipun, sehinggo lare-lare puniko sageto dados lokomotif ingkang nggeraaken donyo puniko dumugi gesang ingkang kaparing ridlo Allah SWT, sanes dados gerbong-gerbong ingkang katarik lokomotif ingkang pinuju jurang kesengsaraan donyo akhirat.

Mekaten ingkang saget kawulo aturaken, mbok bilih wonten galap gangsulipun atur lan kiranging subosito, kawulo nyewun agunging samudro pangeksami.

Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah

Wassalamu’alaikum Wr. Wb


1 komentar:

  1. Sesampinipun kula maos artikel wonten ing blog panjenengan punika,kula badhe tanglet ms,,,,
    Menawi tiang sepuh sampun nanemanken sekawan perkawis puniku kagem putranipun,nanging namung mlebet kuping kiwo medal kuping tengen,
    sae wonten ngajeng ala wonten wingking tiang sepuh.
    Pripun kagem ngatasai perkawis puniku mas???

    BalasHapus

Template by : kendhin x-template.blogspot.com