6/09/2010

PranatacaraBismillahirrohmanirrohim
Assalamu alaikum Wr. Wb.

Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundhi, para duta saraya saking kadang besan sutresna ingkang pantes kinurmatan, para lenggah kakung putri, kadang wredha ingkang winantu suka basuki. Mradapa keparengipun Bp. ___________ sekalihan sumrambah para kulawangsa ing kalenggahan punika kula piniji pinangka pambiwara wontenipun upacara pasrah panampining upakarti miwah lamaran kinaryajejangkeping tata cara salaki rabi. Namung saderengipun kula ngaturaken urut reroncening adicara ingkang sampun karakit dening para kulawarga, cundhuk kaliyan kuncaraning bangsa ingkang linambaran agunging Pancasila sumangga nun kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah ingkang Maha Agung, karana ageng barokah saha rahmat ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula.


Sinawung raos syukur ing ngajeng, mugi lampahing adicara pasrah panampi lamaran saha upakarti pinangka jejangkeping palakrama tansah pinaringan rahayu tebih ing sambekala. Nun inggih para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan, keparenga panatacara murwani lekasing sedya ingkang punika enggal badhe binuka lampahing upacara pasrah panampi kanthi ngaturaken reroncening adicara ingkang rinantam para kulawangsa.

- Tinarbuka atur pambagyaharja saking ingkang hamengku gati dening tetuwangga ingkang sampun piniji.
- Atur lamaran miwah upakarti dening pangarsaning duta saraya pinangka sulih salira saking badhe/calon kadang besan.
- Atur panampi dening tetuwangga ingkang pinangka sulih saliranipun Bp. ___________ ingkang mengku gati.
- Kaleksananing adicara liru kalpika (menawi wonten).
- Tanggap wacana sawatawis saking pinisepuh ingkang tumuju dhumateng kasaenan (menawi wonten).
- Paripurnaning sedya hambok bilih ing mangke wonten pratandha saking kulawarga minangka paran para.

Makaten para tamu saha para lenggah urut reroncening tata adicara pasrah lamaran ingkang sinanggit dening para kulawarga, kasuwun wontena suka lilaning penggalih para lenggah tansah hanjenengi ngantos dumugi purnaning gati. Nuwun, nuwun maturnuwun.

Kagem bukunipun saged dipun download wonten Mriki : Piwulang Pranatacara
Password : romokakung

Read More......

9/09/2009

AVG 8.5 versi Bahasa IndonesiaYang mau instal anti virus AVG 8.5 versi Bahasa Indonesia bisa download di bawah ini, namun saat proses penginstalan kita harus selalu dalam keadaan terkoneksi dengan internet. Karena AVG 8.5 Versi Bahasa Indonesia ini akan mengunduh sendiri file-file yang dia butuhkan, kemarin kalau ga salah besarnya ada sekitar 65 M.
Proses penginstalannya kurang lebih seperti yang ada di bawah ini...silahkan yang mau download


atau yang ini :

rapidshare
link :http://rapidshare.com/files/277898012/avg_free_stb_all_8_32_cnet.rar.html

4shared
link :http://www.4shared.com/file/131516656/33397219/avg_free_stb_all_8_32_cnet.html

Read More......

8/16/2009

Dirgahayu Republik IndonesiaRead More......

8/14/2009

Mangayu Bagya HUT RI Kaping 64Merdeka inggih punika uwalipun Bangsa Indonesia saking bangsa penjajah..Rumiyin, naliko negari Indonesia dereng merdeka, pemerintah ingkang gadahi kuasa nggih punika bangsa walanda (wong Londo), piyambakipun tansah sewiyah-wiyah kaliyan Bangsa Indonesia. Dangu-dangu dipun raosaken sangsaya sengsera lan nelangsa kesengsaran ingkang dipun raosaken penduduk Indonesia, akhiripun para pejuang kemerdekaan Indonesia gadahi tekad lan berusaha melawan sarta ngusir penjajah sangking nagari kita Indonesia, kanti linambaran niat ingkang temen sarta pengorbanan banda tuwin nyawa, Alhamdulillah pikantuk berkah Rohmat ALLAH SWT...Usahanipun poro pejuang-pejuang kita dipun kabulaken dening Allah SWT.... dinten Jum'at Legi, 17 Agustus 1945 ( 8 Pasa 1876 Tahun EHE Windu KUNTARA / 8 Ramadhan 1364 H), Indonesia Merdeka…
Dados jelasipun kemerdekaan negari kita ingkang sakmenika kita tampi, kita nikmati lan kita raosaken menika sanes hadiah sangking Bangsa Asing. Ananging sedaya kala wahu amargi jerih payah para Bapak sarta Simbah-simbah kita ingkang dipun belani lan dipun rebut kanti toh ing banda lan nyawa. Jer Basuki Mowo Beo..Sembarang opo wae, nek kepengen kasil kabeh mau kudu nganggo ragat….
Kanggo gayuh kesuksesan lan keberhasilan menika ingkang dipun utamaken inggih menika madep lan mantepipun setunggaling niat kanti diiringi usaha sarta pasrah wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya Jagad. Sak meniko Indonesia sampun kaping sewidak papat anggenipun merdeka, kita sebagai generasi penerus utawi pewaris perjuangan sumangga sami-sami ambudidaya amrih sagedto “Memahu Hayuning Bawana” kang ateges bisa gawe kabecikan wonten ing pundi kemawon. Mugi-mugi jasa-jasa sarta pengorbanan para pejuang sedaya pikantuk pinwales inkang sak trep wonten ngarsa dalem Allah SWT.
Pungkasanipun atur, sumangga kita sami ndedunga dateng Allah supados nageri punika dipun dadosaken negeri ingkang aman, tentrem, damai kathah barokah sarta dados negari ingkang Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo, kanti asesanti “Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur”
Semanten lan mekaten inkang saged kula aturaken, kathah kirang sarta lepatipun kula tansah mawantu-wantu agunging samudra pangaksami….
Joyo-joyo wijayanti, mugi rahayu ingkang samiyo pinanggih.
Nuwun…….


Read More......

7/23/2009

Cara Unggah atau Upload File di Rapidshare

Apabila kita mau mengunggah atau mengupload file di rapidshare, simak betul - betul ya tutorial di bawah ini biar cepet pinter.

ok, langsung saja pada pokok pembahasan.....
yang pertama kita lakukan adalah membuka Mozillza, Opera, Safari atau IE.
pilih salah satu yang kamu suka....

nah setelah terbuka kamu tulis aja www.rapidshare.com, seperti pada gambar di bawah ini.
maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini.Klik pada Browse.Pilih salah satu file yang ingin di unggah.
lanjutkan dengan mengeklik open.
lihat gambar di bawah ini.Setelah itu klik upload.Gambar di bawah ini mununjukkan proses pengunggahan file, tunggu sampai selesai.Apabila proses sudah selesai maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.Di situ ada keterangan :
Download Link:
http://rapidshare.com/files/258996317/1.jpg.html

http://rapidshare.com/files/258996317/1.jpg.html merupakan url download file yang telah kita unggah tadi.

Selamat mencoba.......

Read More......
Template by : kendhin x-template.blogspot.com